2094/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án mở rộng, di dời và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 4148/UBND-VX ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật mở rộng, di dời và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh thuộc xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Văii hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về lập dự án mở rộng, di dời và tôn tạo đi tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cầnh bảo tồn và phát huy giá trị.
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý việc di dời cần xây dựng phương án chi tiết bảo đảm giữ gìn nguyên vẹn các yếu tố gốc có giá trị và cần có sự đồng thuận của nhân dân địa phương.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án mở rộng, di dời và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Vụ Kế hoạch, Tài chính;
-Sở VHTTDL, tỉnh Đồng Nai;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác