2096/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2096/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 6 năm 2013 Về việc tổ chức Tọa đàm thiếu nhi với chủ đề “Hạnh phúc gia đình trong ánh mắt trẻ em”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2834/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 4 năm 2013 về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 1928/BVHTTDL-KH ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 và Năm Gia đình Việt Nam năm 2013; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Tọa đàm thiếu nhi với chủ đề “Hạnh phúc gia đình trong ánh mắt trẻ em”

-Thời gian: Trong tháng 6 năm 2013 (02 ngày)

-Địa điểm: tại tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, GĐ, LĐA (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác