209/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX.
Thời gian: 05 ngày trong Quý IV năm 2015.
Địa điểm:Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Điện ảnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Giám đốc Sở VHTT TP Hồ Chí Minh;

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác