20/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Tết Nhâm Thìn 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Quân đội và một số đơn vị nghệ thuật địa phương trên toàn quốc tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào chiến sỹ vùng sân, vùng xa, biên giới, hải đảo Tết Nhâm Thìn – 2012.

Điều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn và kinh phí của các đơn vị, địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Quốc phòng (TCCT) (để phối hợp);

- Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam;

 Đài Tiếng nói Việt Nam (để phối hợp);

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành (để thực hiện);

-Lưu: VT, NTBD, M(80).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác