20/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 20/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 01 năm 2013 Về việc tổ chức Hội xuân 2013 “Hội hoa - Chợ tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185 ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 280/CV- HND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hội Nông dân thành phố Hà Nội về việc phối hợp và tạo điều kiện về địa điểm tổ chức Lễ hội làng nghề truyền thống và nông sản chất lượng cao thành phố Hà Nội 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở, Hiệp hội Làng ngh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Công thương thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội xuân 2013 với chủ đề: “Hội hoa - Chợ tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao".

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam Đường Hoa Lư - Vân Hồ - Hai Bà Trưng - Hà Nội Thời gian: từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 5 tháng 02 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí của Hội Nông dân thành phố Hà Nội;

- Kinh phí của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;

- Kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình và vận động tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ s, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Bộ trưởng ể b/c);

- Thứ trưởng Vương Duy Biên ể b/c);

- UBND thành phố Hà Nội;

- Các đơn vị tham gia;

- Lưu ;VT, VP,TH.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác