2100/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ lập Đề án "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Căn cứ kết quả thực hiện Hiệp ước năm 1999 về phân định ranh giới cắm mốc biên giới Việt - Trung tại khu vực thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản IV biên giới Việt - Trung, Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt -Trung ký ngày 18 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ lập Đề án "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng" (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành trình Bộ: tháng 3 năm 2011.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ:

-Giao đơn vị chuyên môn có đủ năng lực để chủ trì thực hiện việc lập Quy hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

- Thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Quy hoạch theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Báo cáo thường kỳ (03 tháng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

-Lưu: VT, KHTC (3), ĐL. (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác