2104/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp huyện tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam:

- Phía Bắc: Từ ngày 05/7-07/7/2010, tại tỉnh Lạng Sơn

- Phía Nam: Từ ngày 19/7-21/7/2010, tại Tp. Hồ Chí Minh (Ban tổ chức được phép đi lại bằng máy bay).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị-Hội thảo trích từ kinh phí hoạt động năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trường Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, VHCS (01), AT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác