2105/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2105/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2013 Về việc phê duyệt và đưa kịch bản phim truyện “Sống cùng lịch sử” vào sản xuất phim do Nhà nước đặt hàng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 31/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kết luận của Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Công văn số 5621-CV/VPTW ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về kịch bản phim “Sống cùng lịch sử”;

Căn cứ Công văn số 1916/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 4123-CV/BTGTW ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 3474/BQP-CT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ Quốc phòng và Công văn số 1104/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về đặt hàng sản xuất phim truyện nhựa về đề tài Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ;

Căn cứ Giám định kịch bản số 132/ĐA-NT ngày 15 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng Trung ương Thẩm định và Tuyển chọn kịch bản Phim truyện;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và đưa kịch bản phim truyện “Sống cùng lịch sử” (về đề tài Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ), của tác giả Đoàn Tuấn, độ dài 90-100 phút vào sản xuất phim truyện nhựa do Nhà nước đặt hàng năm 2013 (Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1916/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 3 năm 2013).

Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện bộ phim “Sống cùng lịch sử” như sau:

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, quyết định bổ sung ngân sách nhà nước năm 2013 để đặt hàng sản xuất phim “Sống cùng lịch sử”; Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm định Tổng dự toán sản xuất bộ phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử” và làm đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan.

- Giao Cục Điện ảnh làm Chủ đầu tư Dự án sản xuất bộ phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử”; tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sản xuất phim để trình các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan bố trí kinh phí thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đặt hàng Công ty TNHH Một thành viên hãng phim truyện Việt Nam sản xuất phim theo đúng các quy định hiện hành.

- Giao Công ty TNHH Một thành viên hãng phim truyện Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức sản xuất bộ phim “Sống cùng lịch sử theo đúng yêu cầu tại Giám định kịch bản số 132/ĐA-NT ngày 15 tháng 3 năm 2013, (kèm theo quyết định này) đảm bảo chất lượng tốt, đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2014 và đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên hãng Phim truyện Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Bộ TC: Cục TCDN, Vụ NSNN (để phối hợp);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Công ty TNHH MTV Hãng Phim truyện VN;

-Lưu: VT, ĐA (3); LPD (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác