2109/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Quy hoạch tổng thế phát: triển văn hoá, gia đình, thế dục thế thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung công việc cụ thể như sau:
1. Xây dựng và trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phấm chủ yếu.
2. Xây dựng Dự toán lập Quy hoạch trên cơ sở bám sát các nội dung tại Đề cương đã được duyệt; đồng thời, vận dụng phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và và công bố Quy hoạch tống thể phát triển kinh tế-xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu với chức năng quản lý Nhà nước của Bộ về văn hoá, gia đình, thể cục thể thao và du lịch để trình phê duyệt.
3. Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương trong vùng kinh tế trọng điếm Bắc Bộ; báo cáo Bộ tổ chức thẩm định để hoàn thiện Quy hoạch này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2014.
Điều 2. Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thuê tư vấn lập Quy hoạch này theo Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
Điều 3. Kinh phí xây dựng Quy hoạch này được bố trí từ nguồn chi ngân sách sự nghiệp kinh tế dành cho công tác lập Quy hoạch năm 2014, 2015.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, ĐL (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác