2112/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2013 Về việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm tại thành phố Brest-Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham gia tổ chức triển lãm trong khuôn khổ Hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp lần thứ 9 tổ chức tại thành phố Brest-Pháp gồm nội dung sau đây:
- Phối hợp với 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam dàn dựng triển lãm chung của Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp lần thứ 9.

- Dàn dựng gian triển lãm của Trung tâm với chủ đề “Việt Nam, đất nước tôi”, trưng bày khoảng 30 bức ảnh chọn lọc về quá trình đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây, có sẵn tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: thành phố Brest-Pháp

Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền trang trí gian triển lãm, nhân công hỗ trợ dàn dựng triển lãm từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác