2112/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao nhiệm vụ Tổng đạo diễn, tác giả kịch bản Chương trình Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 1373/TB-BVHTTDL ngày 29/4/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa và Công văn số 4637/UBND-VX ngày 6/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề xuất Tổng đạo diễn Chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mời Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Cường - Phó Chủ tịch thường trực Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam làm Tổng đạo diễn, tác giả kịch bản Chương trình Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
Điều 2. Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Cường tổ chức xây dựng kịch bản; chịu trách nhiệm tổ chức dàn dựng chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị nghệ thuật tham gia chương trình; phối hợp với Ban Tố chức, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Thanh Hóa và đon vị tổ chức sự kiện để triển khai thực hiện chương trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đơn vị tố chức sự kiện, các tố chức, cá nhân có liên quan và Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
-Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2015;
- VP Bộ, Cục NTBD, Vụ KHTC;
-Lưu: VT, TCDL (50) LHH.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác