2113/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp

Ngày 11 tháng 6 năm 2014, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Văn Ngàng đã làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Lê Thanh Dũng về hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp trên địa bàn.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo, đại diện: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Công tác phía Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân một số huyện, thị.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo về đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp, việc triển khai Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác đảm bảo an ninh, an toàn môi trường du lịch, phát biểu của đồng chí Lê Thanh Dũng, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn chậm, thiếu trọng tâm, chưa có kết quả rõ rệt, thiếu sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn lao động tỉnh trên địa bàn.
2) Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” chỉ đạo Liên đoàn Lao động các địa phương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3) Trước mắt, giao Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, các đơn vị thuộc Bộ và địa phương lập Đội xung kích tổ chức một số chương trình nghệ thuật, trao tặng dụng cụ luyện tập thể thao cho công nhân tại Khu công nghiệp Phú Mỹ; tổ chức đợt biểu diễn tuyên truyền lưu động nghệ thuật quần chúng phục vụ công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; cung cấp các phim tư liệu, phim truyện về chủ đề biển đảo cho các đội chiếu phim lưu động trên địa bàn để tổ chức chiếu phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu góp phần hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân vào thời điểm thích hợp.
4) Giao Cục Văn hóa cơ sở làm đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp, thiết thực hỗ trợ tổ chức đời sống công nhân khu công nghiệp theo nhiệm vụ được phân công trong Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.
5) Đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo các Ban, ngành chức năng:
- Rà soát việc thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể, đảm bảo nguồn lực triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
- Tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để bố trí nguồn vốn.
- Nghiên cứu có cơ chế phối hợp giữa Chủ doanh nghiệp – Công đoàn – Doanh nghiệp du lịch để ưu tiên, có các chương trình nghỉ dưỡng phù hợp cho công nhân tại một số điểm du lịch trên địa bàn, vào thời điểm thích hợp để động viên, khuyến khích người lao động, khai thác lợi thế du lịch của Tỉnh.
- Thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, thu hút các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao phục vụ công nhân theo quy định.
- Triển khai thực hiện Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, có Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNDL ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch về chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường du lịch theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chất lượng dịch vụ; rà soát, hướng dẫn, tổ chức cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm tại địa phương; tập trung xây dựng và hoàn thành hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo môi trường phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung các đoàn liên ngành kiểm tra vào các dịp lễ, tết trên địa bàn.
- Khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Côn đảo và nghiên cứu  lập quy hoạch khu du lịch Long Hải - Phước Hải đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục địa điểm có tiềm năng khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam.
6) Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh: giao Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị có liên quan của địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- BCH Tổng Liên đoàn LĐVN (để phối hợp);
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- TCTDTT, TCDL, Vụ KHTC, Cục VHCS,
Cục ĐA, Cục NTBD, Cục CTPN;
- Viện VHNTQGVN;
- Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác