2114/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2114/BVHTTDL-VHDT ngày 06 tháng 6 năm 2013 Về việc Đề nghị đăng cai “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’ tại tỉnh Lâm Đồng.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương V khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc có nêu nhiệm vụ “Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, định kỳ tổ chức ngày hội văn hoá, thể thao, dân tộc theo từng

khu vực hoặc từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số’’ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020’’; Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’ tại tỉnh Lâm Đồng (thời gian dự kiến tháng 12 năm 2014).

Để tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo và trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’ tại tỉnh Lâm Đồng trong khuôn khổ tổ chức hoạt động Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên, Đà Lạt 2014, với nội dung, cụ thể như sau:

1. Mục Đích: “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’ nhằm đẩy mạnh đoàn kết giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc thông qua những đặc trưng về sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của mỗi dân tộc và văn hóa Tây Nguyên với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

2. Qui mô:  05 tỉnh khu vực Tây Nguyên: Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông.

3. Thời gian: Dự kiến tháng 12 năm 2014

4. Địa điểm: Tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

5. Nội dung hoạt động chính của “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’.

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc,

- Lễ hội dân gian,

- Thi đấu thể thao dân tộc,

- Giới thiệu văn hoá ẩm thực,

- Trưng bày và thi giới thiệu sách,

- Triển lãm đặc trưng văn hoá Tây Nguyên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có ý kiến trả lời việc đăng cai  “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2014’’ Văn bản gửi về Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, Nh.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác