2114/QC-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano – Italia

(Ban hành theo Quyết định số 2114/QC-BVHTTDL ngày 08/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các căn cứ
Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia được thành lập trên cơ sở:
- Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyên Thiện Nhân tại Công văn số 441/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 01 năm 2012 về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano, Italia” trình Thủ tướng phê duyệt;
- Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 971/VPCP- QHQT ngày 14 tháng 02 năm 2014 về Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm EXP0 2015;
- Căn cứ Công văn số 2153/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 tại Milano, Italia;
- Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia.
Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia EXPO 2015 Milano - Italia (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ chỉ đạo, xử lý các công việc thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia;
2. Phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy vai trò chủ động của lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan trong công tác chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về tiến độ và tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao theo đề xuất của Trưởng Ban Chỉ đạo.
4. Đối với những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
5. Trưởng ban Chỉ đạo triệu tập họp đối với những vấn đề lớn trong việc tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.
 
Chương 2
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 3. Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.
Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia.
2. Chỉ đạo và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.
3. Phê duyệt các chương trình, kế hoạch, đề án, tổng dự toán kinh phí tổ chức EXPO 2015 Milano - Italia.
4. Chỉ đạo sự phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ EXPO 2015 Milano - Italia.
Điều 5. Phó Trưởng ban Thường trực
1. Phó Trưởng ban Thường trực có nhiệm vụ giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức.
2. Điều hành các công tác chuẩn bị, tham gia EXPO 2015 Milano - Italia; báo cáo Trưởng ban về tiến độ thực hiện.
3. Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.
Điều 6. Thành viên Ban Chỉ đạo
Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng của Bộ, ngành, cơ quan mình để chỉ đạo việc phối hợp, tham gia các hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng cơ quan mình về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:
1. Phối hợp, chỉ đạo Ban Tổ chức trong việc triển khai các nhiệm vụ và hoạt động do Bộ, ngành, cơ quan mình phụ trách liên quan đến công tác chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.
2. Tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo. Trường hợp vắng mặt cần ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo. Ý kiến tham gia của thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của Bộ, ngành, cơ quan nơi công tác.
3. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu về tiến độ triển khai thực hiện các công việc được giao.
 
Chương 3
CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 7. Sử dụng con dấu Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Trong quá trình thực hiện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế này khi cần thiết./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác