2114/QĐ/BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano – Italia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn sổ 4006/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự Công ước Triển lãm Quốc tế;
Căn cứ Công văn số 441/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Triển lãm EXPO Milano 2015;
Căn cứ Công văn số 971/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm EXPO 2015;
Căn cứ Công văn số 2153/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 tại Milano, Italia;
Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia gồm các thành viên sau:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Phó Trưởng ban;
4. Bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên;
5. Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Thế Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
7. Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Thành viên;
8. Ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;
9. Ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
10. Ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Kèm theo Quyết định này là Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia.
Ban Chỉ đạo có quy chế làm việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng;
- Các Bộ tham gia BCĐ (đế phối hợp);
- Lưu: VT, HTQT, VH (40).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác