2114/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp

Ngày 09 tháng 6 năm 2014, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Văn Ngàng đã làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Võ Văn Minh về hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp trên địa bàn.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo, đại diện: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Công tác phía Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bình Dương có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và Tổng Công ty đầu tư phát triển Công nghiệp TNHH MTV BEGAMEX. IDC.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương báo cáo về đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp, việc triển khai Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu của đồng chí Võ Văn Minh, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Việc chăm lo đời sống văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp là trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, các ngành liên quan và của chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, cần được tiến hành thiết thực, thường xuyên, chất lượng, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương và đặc thù của đối tượng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2) Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn chậm, chưa có kết quả rõ rệt.
3) Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” chỉ đạo Liên đoàn Lao động các địa phương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.
4) Trước mắt, giao Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, các đơn vị thuộc Bộ và địa phương lập Đội xung kích tổ chức một số chương trình nghệ thuật, trao tặng dụng cụ luyện tập thể thao cho công nhân tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2; tổ chức đợt biểu diễn tuyên truyền lưu động nghệ thuật quần chúng phục vụ công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; cung cấp các phim tư liệu, phim truyện về chủ đề biển đảo cho các đội chiếu phim lưu động trên địa bàn để tổ chức chiếu phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương góp phần hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân vào thời điểm thích hợp.
5) Giao Cục Văn hóa cơ sở làm đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp, thiết thực hỗ trợ tổ chức đời sống công nhân khu công nghiệp theo nhiệm vụ được phân công trong Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.
6) Giao Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện, hỗ trợ cho Tổng Công ty đầu tư phát triển Công nghiệp TNHH MTV BEGAMEX. IDC tổ chức các hoạt động thể thao, giải thi đấu thể thao phù hợp cho công nhân trên địa bàn.
7) Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam: nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức đời sống công nhân khu công nghiệp phù hợp với đặc thù, đối tượng báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.
8) Đề nghị tỉnh Bình Dương quan tâm chỉ đạo các Ban, ngành chức năng:
- Rà soát việc thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể, đảm bảo nguồn lực triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
- Tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để bố trí nguồn vốn.
9) Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh: giao Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị có liên quan của địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- BCH Tổng Liên đoàn LĐVN (để phối hợp);
- UBND tỉnh Bình Dương;
- TCTDTT, Vụ KHTC, Cục VHCS,
Cục ĐA, Cục NTBD, Cục CTPN;
- Viện VHNTQGVN;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác