2115/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp

Ngày 09 tháng 6 năm 2014, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Văn Ngàng đã làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Thành Trí về hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp trên địa bàn.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo, đại diện: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Công tác phía Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Đồng Nai có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai báo cáo về đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp, việc triển khai Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Trí, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Việc chăm lo đời sống văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp là trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, các ngành liên quan và của chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, cần được tiến hành thiết thực, thường xuyên, chất lượng, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương và đặc thù của đối tượng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2) Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp theo quan điểm, mục tiêu đã đề ra trong Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn chậm, trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân còn chưa có kết quả rõ rệt, thiếu quy định pháp lý và các cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao nhận thức, huy động nguồn lực, sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp sử dụng lao động đối với việc xây dựng đời sống văn hóa công nhân các khu công nghiệp.
3) Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” chỉ đạo Liên đoàn Lao động các địa phương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.
4) Trước mắt, giao Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, các đơn vị thuộc Bộ và địa phương lập Đội xung kích tổ chức một số chương trình nghệ thuật, trao tặng dụng cụ luyện tập thể thao cho công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Khu công nghiệp Trảng Bom; tổ chức đợt biểu diễn tuyên truyền lưu động nghệ thuật quần chúng phục vụ công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; cung cấp các phim tư liệu, phim truyện về chủ đề biển đảo cho các đội chiếu phim lưu động trên địa bàn để tổ chức chiếu phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai góp phần hỗ trợ đời sống văn hóa công nhân.
5) Giao Cục Văn hóa cơ sở làm đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp, thiết thực hỗ trợ tổ chức đời sống công nhân khu công nghiệp theo nhiệm vụ được phân công trong Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.
6) Đề nghị tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo các Ban, ngành chức năng:
- Rà soát việc thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể, đảm bảo nguồn lực triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
- Tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của địa phương mình phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để bố trí nguồn vốn.
7) Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh:
- Thống nhất đề xuất, kiến nghị với Chính phủ xem xét, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật quy định trách nhiệm của nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, tạo điều kiện và tổ chức đời sống văn hóa cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.
 - Giao Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị có liên quan của địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- BCH Tổng Liên đoàn LĐVN (để phối hợp);
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- TCTDTT, Vụ KHTC, Cục VHCS,
Cục ĐA, Cục NTBD, Cục CTPN;
- Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác