2116/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2116/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 6 năm 2013 Về việc Thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Tiền Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 4442/UBND-VX ngày ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, có ý kiến thỏa thuận nâng từ hạng III lên hạng II cho Bảo tàng Tiền Giang và Hồ sơ gửi kèm theo Công văn nói trên, Hồ sơ bổ sung kèm theo Tờ trình số 63/TTr-BT ngày 19/5/2013 của Bảo tàng Tiền Giang, Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng xếp hạng bảo tàng quy định tại Điều 51 Luật di sản văn hóa và Điều 30, Điều 31 của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Căn cư Thông tư số 67/2006/TT-BVHTTDL ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn phần hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập hoạt động văn hóa – thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Tiền Giang.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định xếp hạng II và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hạng được xếp đối với Bảo tàng Tiền Giang theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng ;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL Tiền Giang;

-Vụ TCCB;

-Lưu: VT, Cục DSVH, NC.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác