2116/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Để án tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010" trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội -2010" trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 (theo chi tiết Đề án tổ chức đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c)

-Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ Quốc gia 1000 năm Thăng Long;

-Bộ trưởng các Thứ trưởng;

-UBND thành phố Hà Nội;

-Sở VHTTDL, các tỉnh thành;

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, NTBD, M (30).

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010 trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 (Ban hành theo Quyết định số 2116/ QĐ-BVHTTDL ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Mục đích, ý nghĩa:

“Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội – 2010” là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm góp phần chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và những ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2010.

Liên hoan là dịp để các nghệ sỹ Xiếc giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Xiếc Việt Nam với các nước trên thế giới trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; là dịp để các nghệ sỹ Xiếc Việt Nam tiếp thu tinh hoa nghệ thuật Xiếc của các nước trên thế giới, nhằm xây dựng và phát triển nghệ thuật Xiếc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan:

- Thời gian : Từ ngày 06 đến ngày 11/8/2010.

- Địa điểm: Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt nam), 67 - 69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Quy mô tổ chức Liên hoan:

"Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010" có khoảng 15 đơn vị xiếc tiêu biểu của các châu lục và các đơn vị xiếc của Việt Nam tham dự.

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

3 .1. Thể loại xiếc được tham dự Liên hoan:

Nhào lộn; Tung hứng; Thăng bằng; Ảo thuật; Hề xiếc; Xiếc thú; Xiếc tổng hợp.

3. 2. Số lượng tiết mục tham dự Liên hoan:

Mỗi nước (không kể nước chủ nhà) được mời tham dự liên hoan không quá 03 tiết mục trong các thể loại (nêu ở 3.1 mục 3) và không quá 06 nghệ sĩ. Nếu quá quy định về số người và thời gian tham dự Liên hoan, đơn vị tự lo toàn bộ chi phí ăn nghỉ tại Việt Nam cho số người phát sinh. Riêng nước chủ nhà tùy theo tiết mục và số lượng đăng ký dự thi, Ban Tổ chức tuyển chọn để thành lập đội tuyển.

4. Dự kiến thành phần mời tham dự Liên hoan:

4.1. Các đơn vị nước ngoài:

Ban Tổ chức Liên hoan xiếc quốc tế mời 13 đơn vị nghệ thuật xiếc của các nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Mỹ như: Triều Tiên, Lào, Cămpuchia, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Pháp, Rumani, Đức, Thụy Điển, ltalia, Thụy Sĩ, Phần Lan, Ôxtralia, Mỹ, Luychxămbua, Mêhicô, Tây Ban Nha, Cu ba, Canada.

Ban là chức sẽ gửi thông báo tới các nước đã nêu trên. Căn cứ chất lượng nghệ thuật qua băng đĩa các nước gửi đăng ký để chọn tiết mục. Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời chính thức sau khi các tiết mục đã được lựa chọn (thời hạn cuối cùng nhận đăng ký  15/5/2010).

4.2 Các đơn vị trong nước:

Nước chủ nhà đăng cai tuyển chọn một số tiết mục xuất sắc thuộc nhiều thể loại của các đơn vị nghệ thuật xiếc trên toàn quốc. Ban Tổ chức khuyến khích các tiết mục mới dàn dựng mang tính thử nghiệm, có sự sáng tạo độc đáo, mới lạ, mang lại hiệu quả cao (thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 20/4/2010).

Việc tuyển chọn tiết mục của các đơn vị đăng ký tham dự Liên hoan sẽ thực hiện vào trung tuần tháng 5/2010 (ngày giờ cụ thể sẽ có thông báo sau).

5. Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo:

5.1. Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thành công liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Và Nội - 2010".

Ban tổ chức thành lập các tiểu ban giúp việc gồm:

5.1.1. Tiểu Ban Nội dung:

Soạn thảo và trình các văn bản liên quan tới Liên hoan.

-  Trình danh sách Hội đồng Giám khảo.

- Thẩm định các tiết mục đăng ký tham dự báo cáo Ban Chỉ đạo và trưởng Ban tổ chức.

- Lập danh sách các đoàn nước ngoài tham dự.

- Gửi Thông báo, triệu tập các đoàn tham dự (trong nước).

- Tổ chức họp báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc và tổ chức thực hiện.

- Tiết kế logo, mẫu Cup lưu niệm.

- Xây dựng quy chế Tổ chức, quy chế Giải thưởng.

- Lên danh sách khách mời.

Tổ chức cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Liên hoan.

5. 1.2. Tiểu ban Tổ chức biểu diễn:

- Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ biểu diễn.

- Lên lịch thi và luyện tập.

- Lên kế hoạch kết hợp bảo vệ Liên hoan giữa Bạn Tổ chức với công an phường, công an quận, PA25, phòng cháy chữa cháy, y tế...

- Tổ chức biểu diễn phục vụ khán giả trong và sau khi Liên hoan.

- Tổ chức khán giả đi xem các buổi biểu diễn thi.

- Phát hành giấy mời.

- Tổ chức bán vé các đêm diễn để bổ sung kinh phí cho hoạt động.

5.1.3. Tiểu ban Đối ngoại, tuyên truyền:

- Gửi Thư mời các đơn vị nước ngoài tham dự Liên hoan.

- Liên lạc với các đoàn nước ngoài để lên danh sách chính thức tham dự Liên hoan.

- Dịch các văn bản tài liệu liên quan đến Liên hoan để gửi cho phía bạn và Hội đồng Giám khảo.

- Liên hệ với các nước về kế hoạch tiếp nhận băng, đĩa tiết mục tham dự Liên hoan, sau đó gửi cho Ban Tổ chức để xem và duyệt.

- Thu thập tư liệu, hình ảnh của các nghệ sĩ, các đoàn xiếc hoặc cá nhân để quảng cáo trên báo chí, truyền hình trong nước và quốc tế, thiết kế thực hiện băng-dzôn, tờ rơi chương trình, kỷ yếu Liên hoan.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh về người và đạo cụ cho các đoàn quốc tế.

5.1. 4. Tiểu ban Hậu cần:

- Lập kế hoạch và dự trù kinh phí cho liên hoan (chế độ ăn, ở, phương tiện đi lại, tổ chức liên hoan, đón tiếp đại biểu...); kinh phí tổ chức và giải thưởng.

- Chịu trách nhiệm phương tiện đưa, đón, đặt khách sạn, phiên dịch cho các đoàn quốc tế.

- Đặt khách sạn cho các đoàn Việt Nam về dự Liên hoan.

- In kỷ yếu, giấy mời, vé.

- Kiểm tra vé bán và số tiền thu qua bán vé.

- Vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

5.2 Hội đồng Giám khảo:

Gồm 05 thành viên: trong đó 02 Việt Nam và 03 nước ngoài,  Chủ tịch là nước chủ Việt Nam; dự kiến danh sách thành viên Hội đồng ở các nước như sau: Việt Nam, Trung Quốc, ltalia, Nga, Đức, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha.

6. Về kinh phí:

Kinh phí hoạt động trên được chi trong ngân sách sự nghiệp năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc nguồn kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội -năm 2010) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

6.2. Đối với Hội đồng Giám khảo:

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí: hành trình quốc tế cho người và cước phí đạo cụ, bảo hiểm thân thể, ăn, ở, phương tiện đi lại trong những ngày diễn ra Liên hoan cho các đoàn: Trung Quốc (06 diễn viên) Lào 06 diễn viên), Cămpuchia (06 diễn viên), Triều Tiên (06 diễn viên), Pháp (02 diễn viên), Ba Lan (01 diễn viên), Đức (02 diễn viên), Mỹ (01 diễn viên), Cu Ba Đức (03 diễn viên), Mêhico (01 diễn viên), Nga (01 diễn viên), Ukraina (01 diễn viên),  Mông Cổ (02 diễn viên), (thêm tiền lưu trú tại Bắc Kinh chở nối chuyến cho đoàn Triều Tiên). Trường hợp có đoàn đi vượt quá số người đã ấn định như trên, họ phải tự lo kinh phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi khác.

6.3. Với nghệ sĩ trong nước:

Ban Tổ chức chịu chi phí:

-Ăn, ở, đi lại tại hà Nội trong thời gian diễn ra Liên hoan cho các đơn vị tham dự.

-Tiền tàu xe đi cho các nghệ sĩ ngoài công lập (số người căn cứ vào chương trình được tuyển chọn đã được Ban Tổ chức đồng ý về số người tham gia)

- Đảm bảo một phần chi phí luyện tập cho mỗi tiết mục được quyết định tham dự liên hoan 10.000.000đồng.

-Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về kinh phí dàn dựng tiết mục tham dự Liên hoan,  kinh phí duyệt, thẩm định ...

7. Giải thưởng:

- Căn cứ vào chất lượng nghệ thuật của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức trao giải Vàng, Bạc, Đồng cho, những tiết mục tham dự Liên hoan. Giải thưởng không vượt quá 30% tổng số tiết mục tham dự Liên hoan.

- Ngoài các giải chính thức, Ban Tổ chức sẽ tặng một số giấy khen theo đề nghị của hội đồng Giám khảo và tặng Cúp lưu niệm cho các đơn vị tham dự  Liên hoan.

* Giải thưởng: Là những Giấy chứng nhận để thể hiện các giải Vàng, Bạc, Đồng (không có tiền thưởng kèm theo).

8. Kế hoạch triển khai thực hiện:

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010'', Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ kế hoạch, Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam thống nhất về thành phần nhận sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban để công tác chuẩn bị cho tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010" theo lộ trình và kế hoạch cụ thể như sau:

- 15/2/2010 hoàn tất thủ tục liên quan đến việc tổ chức Liên hoan;

- Tháng 3/2010 hoàn tất việc gửi thư mời cho các đơn vị nước ngoài và gửi thông báo đến các đơn vị trong nước;

- Tháng 4,5/2010 hoàn tất thẩm định, chốt danh sách tiết mục tham dự;

- Tháng 7/2010 hoàn tất công tác chuẩn bị khai mạc Liên hoan;

- Tháng 8/2010: Ngày 4,5/8/2010 Đón các đoàn nước ngoài.

- Ngày 6/8/2010 Khai mạc Liên hoan.

- Ngày 11/8/2010 Sáng: Tổ  chức toạ đàm .

- Tối: Bế mạc Liên hoan.

- Ngày 12,13/8/2010 Tiễn các đoàn về nước

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác