2116/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế quy định về Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2115/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ vằn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2016, gồm các thành viên sau:
1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;
3. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;
5. Bà Lê Thị Phượng - Phó Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ - Ủy viên;
6. Ông Đinh Ngọc Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng cục Du lịch - Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Quang Lân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Ủy viên;
8. Ông Trần Đăng Khoa - Tổng biên tập Báo Văn hóa - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Đại Bàng – Tổng biên tập Báo Du lịch - Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Đức Xuyên - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch - Ủy viên;
11. Ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;
12. Mời đại diện của Báo Thanh Niên và Báo Thể thao Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động của Hội đồng từ nguồn kinh phí của Cục Hợp tác quốc tế. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các thành nhiệm vụ.
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, NTH (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác