2117/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2117/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 6 năm 2013 Về việc thỏa thuận Điều chỉnh thiết kế Tu bổ tôn tạo di tích chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn số 895/SVHTTDL – DA ngày 17/5/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng công trình: Trùng tu tôn tạo Đền thờ Trần Khát Chân và công trình: Trùng tu tôn tạo Chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi nghiên cứu, xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận điều chỉnh thiết kế Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (hạng mục: Điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng). Tuy nhiên, đối với tổng mặt bằng đền thờ Trần Khát Chân, cân nhắc bố trí khu nhà bếp – ăn nằm ngang ở phía sau đền, đồng thời bổ sung khoảng đất trồng cây cách ly khu đền với khu nhà bếp – ăn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa biết, có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng ;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác