2118/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2118/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 6 năm 2013 Về việc lập hồ sơ DSVHPVT Xòe Thái đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái,

Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu

Để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Công ước UNESCO 2003, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi có di sản văn hóa phi vật thể Xòe Thái chỉ đạo và tạo điều kiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thế đề đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo hướng dẫn Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Sau khi di sản văn hóa phi vật thể Xòe Thái được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sẽ phối hợp với các tỉnh xây dựng kế hoạch lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể thế giới trong những năm tới./.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL các tỉnh trên (để thực hiện);

-Lưu: VT, DSVH, DTA.18.+01

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác