2118/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách năm 2012;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các hoạt động.
Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và    Du lịch và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, GĐ, 


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác