2119/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đề nghị thẩm định Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

Kính gửi: Bộ Tư pháp
 
Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4260/BTP-PLHSHC ngày 09/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định) và thực hiện quy trình lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tố chức, cá nhân có liên quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày 01/9/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3656/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 08 Ban quản lý và Trung tâm quản lý di sản thế giới trên cả nước đề nghị có ý kiến đối với Dự thảo 2 của Nghị định.
Sau khi nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo 3 của Nghị định.
Căn cứ quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch xin gửi kèm theo đây:
1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định.
2. Dự thảo 2 và Dự thảo 3 của Nghị định.
3. Bản thuyết minh chi tiết Dự thảo Nghị định..
4. Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định.
5. Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định.
6. Bản sao văn bản góp ý của các Bộ, ngành, địa phương cho Dự thảo 2 của Nghị định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm 10 bộ hồ sơ);
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT  Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, PC, DSVH, NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác