2119/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ 02 Quyết định số 1900, 1653/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Phiếu trình số 43/PT 01-HCTC ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định:

Quyết định số 1900/QĐ-BVHTTDL, ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Kinh Đô tổ chức thực hiện chương trình Festival học sinh sinh viên dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Quyết định số 1653/QĐ-BVHTTDL, ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chỉ định Công ty cổ phần và truyền thông Nghệ thuật Việt tổ chức thực hiện chương trình Dạ hội chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô Giám đốc Công ty Cổ phần và Truyền thông Nghệ thuật Việt, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT, MTNATL, MĐ 15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác