2119/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về công tác du lịch

Ngày 17 tháng 6 năm 2014, tại Bắc Kạn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn - Lý Thái Hải về thực trạng và phát triển du lịch trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; về phía tỉnh Bắc Kạn có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Triệu Đức Lân,  đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigon Tourist).
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn báo cáo về thực trạng, giải pháp du lịch trên địa bàn và quy hoạch phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể, phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Tỉnh Bắc Kạn có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc, nhưng do hạ tầng còn chắp vá, cơ sở du lịch nghèo nàn, sản phẩm đơn điệu, đặc biệt thiếu quy hoạch tổng thể, đầu tư thiếu trọng điểm, nên mặc dù có cố gắng nhưng du lịch Bắc Kạn phát triển chậm so với trung bình cả nước và chưa xứng với tiềm năng, lợi thế. Trong quy hoạch tổng thể, Bắc Kạn nằm trong vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ với sản phẩm đặc trưng là Du lịch về nguồn, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang động, trung du. Do đó, hướng phát triển, liên kết vùng về hạ tầng, sản phẩm, quảng bá cần được Bắc Kạn đặc biệt quan tâm.
2) Để phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững du lịch Bắc Kạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, ủng hộ và đề nghị tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các Sở, ngành chức năng:
a) Xây dựng, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề nghị liên thông với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch hỗ trợ về chuyên môn.
b) Đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét ủy quyền để Tỉnh lập Quy hoạch phát triển du lịch khu du lịch Ba Bể là khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư trọng điểm. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn địa phương thực hiện theo quy trình, quy định.
c) Tăng cường trao đổi, liên kết du lịch vùng, tham gia tích cực, liên kết hữu hiệu với các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, đặc biệt liên kết ATK - An toàn khu và Thủ đô Hà Nội. Xác định lợi thế so sánh, sản phẩm đặc thù để liên kết, thu hút du lịch.
d) Quan tâm hơn nữa và có giải pháp phù hợp gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá, đặc biệt với đồng bào các dân tộc thiểu số, lưu ý đảm bảo vấn đề sinh thái, môi trường với sự tham gia và mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
e) Có kế hoạch đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt chú trọng nhân lực du lịch cộng đồng, phát triển bền vững.
f) Khẩn trương rà soát, có kế hoạch, lộ trình phát huy hiệu quả các dự án, chương trình về đầu tư phát triển du lịch, hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn theo hướng bền vững.
g) Nghiên cứu có cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù, phù hợp với các nhà đầu tư, cùng bàn bạc tháo gỡ khó khăn thu hút du lịch. Chỉ đạo sát sao, ban hành quy chế, quy định cụ thể. Quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du lịch cần rất cụ thể, có lộ trình, phù hợp quy hoạch.
3) Về kết thúc Dự án “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thời gian đóng Dự án đã đến, trong đó tiến độ giải ngân của Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Bắc Kạn còn chậm, thiếu vốn đối ứng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án và các Sở, Ngành liên quan:
a) Xem xét tiếp tục cấp vốn đối ứng cho Dự án
b) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc đóng Dự án tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật
c) Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả của Dự án tại địa phương.
4) Về một số kiến nghị đề xuất của tỉnh:
a) Bộ ủng hộ Tỉnh xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tuy nhiên đề nghị Tỉnh khẩn trương hoàn thành các Quy hoạch, làm cơ sở thu hút đầu tư có địa chỉ. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn địa phương.
b) Về hỗ trợ hạ tầng du lịch tuyến du lịch nối Khu du lịch hồ Ba Bể với hồ Na Hang, Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất dự án cụ thể gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- TU, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- TCDL, Vụ KHTC;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác