211/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình Tiệc Năm mới - Chào Xuân Bính Thân 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tố chức chương trình Tiệc Năm mới-Chào Xuân Bính Thân 2016, bao gồm tiệc chiêu đãi, tổ chức khu vực giới thiệu các kết quả hoạt động đối ngoại trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
- Thời gian: Ngày 29 tháng 1 năm 2016
- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí: Các chi phí tổ chức chương trình bao gồm: chi phí thuê phòng tiếp, phòng tiệc, tổ chức tiệc, làm ảnh triển lãm, trưng bày triển lãm, thuê trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu, thiết kế và trang trí khánh tiết, thiết kế và in giấy mời, tổ chức chương trình biểu diễn, duyệt chương trình, ban tố chức, quà tặng, lễ tân và các chi phí liên quan khác được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Hợp tác quốc tế.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4572/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc tố chức Tiệc Năm mới-Chào Xuân Bính Thân 2016.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác