21/2007/QĐ-BVHTT

BỘ TRƯỞNG Lê Doãn Hợp Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN -

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Danh mục phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hóa-Thông tin

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA VĂN HÓA-THÔNG TIN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 25 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 138/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về hoạt động của Thanh tra Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Nghị định 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2006/TTLB-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 giữa Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hóa - Thông tin”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- UB văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và

  nhi đồng của Quốc hội;

- Website Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

- Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ);

- Lưu VP, TTr (2b). HM 226.

 

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

CỦA THANH TRA VĂN HÓA - THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số   21/2007 /QĐ-BVHTT

ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

      I. Tên trang thiết bị:

1. Máy ảnh

2. Thiết bị đo ánh sáng

3. Thiết bị đo âm thanh

4. Máy bộ đàm

5. Máy quay phim (camera)

6. Máy vi tính có kết nối internet

7. Tivi, đầu đĩa

8. Máy ghi âm

9. Điện thoại di động

10. Công cụ hỗ trợ.

 

     

      II. Đối với Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài trang thiết bị như mục I, tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, được trang bị thêm phương tiện như ôtô, xe máy để phục vụ công tác thanh tra./.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác