2120/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 11/HĐTĐKT-VI ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ phụ trách công tác tuyên truyền tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Điều 2. Công tác tổ chức tuyên truyền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách gồm các nội dung sau:

1 . Xây dựng phương án trang trí hội trường

2. Xây dựng đề án tổ chức triển lãm ảnh, thiết kế giấy mời, phù hiệu Đại hội

3. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 30 phút trước lễ khai mạc Đại hội

4. Chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đêm hội chào mừng thành công Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Nghệ thvật biểu diễn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT, TĐKT, nhàn.10. +2

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác