2120/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2120/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/07/2014 V/v đính chính Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định Số: 2120/QĐ-BVHTTDL, ngày 09 tháng 07 năm 2014 V/v đính chính Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngàv 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn
 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định, số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngàv 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bầy tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/201Q/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT- BVHTTĐL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định, mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn như sau:
1. Tại Khoản 2 Điều 1 “Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau” được đính chính lại là “Sửa đổi, bổ sung điểm 2,1 và điểm 2,3 tiêu chí số 2, Điều 6 như sau”.
2. Tại Khoản 2 Điều 2 “Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau” được đính chính lại là “Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 và điểm 2.5 tiêu chí số 2, Điều 6 như sau”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
-Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội;
-UBTUMTTQVN, cơ quan TƯ các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc C.P;
-Tòa án Nhân dân tối cao;
-Viện Kim sát Nhân dân tối cao;                                                         
-MĐND, UBND tnh, TP trực thuộc TƯ;
-VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT CP;
-Cục Kiểm tra YBQFPL Bộ TP;
-Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
-Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo, Website B VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS (01), CT.350.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác