2124/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Lập DA đầu tư, bảo tồn tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong, Khánh Lợi, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 403/UBND- VP4 ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị cho phép lập dự án đầu tư, bảo tồn tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc cấp quốc gia tại Quyết định số 423/QĐ/VH ngày 20 tháng 02 năm 1997. Việc lập dự án đầu tư, bảo tồn tôn tạo để phát huy giá trị là cần thiết. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về lập dự án đần tư, bảo tồn tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Ninh Bình tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền thờ Nguyễn Công Trứ, động Hoa Lư, đền thờ Đinh Tiên Hoàng, đình Trùng Thượng, đền Văn Giáp... Do đó, để thực hiện dự án đầu tư, bảo tồn tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ động bố trí kinh phí và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án là chính. Dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi thỏa thuận dự án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét khả năng hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ hạng mục di tích gốc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập dự án đầu tư, bảo tồn tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác