2125/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai xây dựng hồ sơ DSVH PVT Nghệ thuật Xòe Thái đệ trình UNESCO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa
 
Triển khai việc xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại hoặc Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khấn cấp theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp triển khai việc chuẩn bị lập hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” với các địa phương Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và Thanh Hóa. Để việc lập hồ sơ đảm bảo theo quy định của UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh có ý kiến bằng văn bản về hai nội dung sau:
1. Về chủ trương triển khai lập hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái”;
2. Đề xuất đăng ký nhận nhiệm vụ chủ trì, đăng cai lập hồ sơ.
Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) trước ngày 13 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp và hoàn thiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL các tỉnh: Lai Châu, Sơn La,
Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa;
- Viện VHNTQGVN;
- Cục HTQT;
-Lưu: VT.DSVH, PCQ.17.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác