2126/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Thị, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 919/VH&TT- BQLDT ngày 28/3/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 12/5/2016). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Thị, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu, nhà thờ vong, sân vườn, tường rào, kè ao sen. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Đối với việc tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu, nhà thờ vong: tại các công trình hiện còn lại một số bức cửa võng có giá trị, nên cần giữ nguyên các bước gian; cần phục hồi cột đồng trụ và các chi tiết trang trí mái theo đúng mẫu hiện trạng; không làm cửa sổ chữ Thọ tại nhà Mẫu.
- Thuyết minh Dự án còn quá sơ sài, do đó cần đánh giá hiện trạng tổng thể, các hạng mục và bổ sung nội dung kỹ lưỡng hơn theo thành phần quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định so 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ.
Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ theo những lưu ý trên đây, tổ chức công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận, sau đó phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác