2126/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2126/BVHTTDL-NTBD ngày 07 tháng 6 năm 2013 Về việc đề xuất cấp giấy phép hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Sau khi thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa - Thông tin, ngày 25/12/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại điểm d khoản 7 Điều 2 giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “hướng dẫn việc cấp thẻ hành nghề và cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép Bộ được điều chỉnh điểm d, khoản 7 Nghị định số 185/2007/NĐ-CP “hướng dẫn và cấp giấy phép hành nghề, cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” để bổ sung vào Nghị định thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, NTBD, PTA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác