2126/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Tiểu Đề án 4 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2011-2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015),

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tiểu Đề án 4 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2012-2015) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

- Đến hết năm 2015, 95% cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống văn hóa và gia đình từ cấp xã trở lên được bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; vai trò, vị trí, lối sống, nếp sống văn hóa của người phụ nữ và pháp luật liên quan đến gia đình và quyền lợi của phụ nữ.

- 95% cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã được tuyên truyền, giáo dục về kiến thức gia đình, vai trò, vị trí của phụ nữ trong việc bảo tồn giá trị văn hoá gia đình truyền thống và công tác xây dựng gia đình văn hoá về phẩm chất, đạo đức lối sống, nếp sống văn hoá của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và kiến thức pháp luật liên quan đến gia đình và quyền lợi của phụ nữ.

2. Nội dung hoạt động

a) Biên soạn tài liệu về văn hoá gia đình, tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh và các kiến thức cơ bản về gia đình, vai trò vị trí của phụ nữ và các văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ. Kinh phí ước tính: 750 triệu đồng.

Mức chi phí bình quân 1 trang tài liệu (bao gồm biên soạn, hiệu đính, thẩm duyệt) ước tính 250.000đ/1trang.

In ấn phát hành: 1 ấn phẩm/250 triệu đồng/1 năm x 3 năm = 750 triệu đồng.

b) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hoá trực tiếp làm công tác nếp sống văn hoá và gia đình, cán bộ nghiệp vụ văn hoá các cấp và cán bộ văn hoá xã hội cấp

Quy mô đối tượng bồi dưỡng:

- Tổng số huyện (quận, thị xã) trong toàn quốc là 670 huyện và 63 tỉnh, thành phố - tương ứng với số cán bộ hội phụ nữ, cán bộ văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh là 1500 cán bộ.

- Tổng số xã trong toàn quốc hiện có là 10.998 xã - tương ứng với số cán bộ hội phụ nữ cấp xã và cán bộ văn hoá - xã hội cấp xã là 22.000 cán bộ.

Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức về gia đình và văn hoá gia đình, phương pháp xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh, nội dung các tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Biện pháp thực hiện:

+ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ nếp sống văn hóa và cán bộ nghiệp vụ văn hoá từ cấp huyện trở lên.

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố và các ngành địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hoá xã hội cấp xã.

Kinh phí ước tính: 2.520 triệu đồng do ngân sách Trung ương cấp.

Tổng số người ngày đào tạo quy đổi khoảng 800 người năm, trong đó:

+Trung ương thực hiện ước tính: 400 người/năm x 3 năm x 420 triệu đồng = 1.260 triệu đồng.

+ Địa phương thực hiện ước tính: 400 người/năm x 3 năm x 420 triệu đồng = 1.260 triệu đồng.

Mức chi phí đào tạo cho học viên và các chi phí phục vụ công tác tổ chức tập huấn thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Phát động cuộc thi viết về tấm gương phụ nữ tiêu biểu xuất sắc

Đối tượng viết: Những phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong phát huy gìn giữ giá trị văn hoá gia đình truyền thống, trong hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xã hội và cộng đồng tôn vinh. Quy mô: Phát động cuộc thi trên địa bàn toàn quốc

Thời gian: 2 năm/1 cuộc x 1 cuộc

Biện pháp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc ấn hành tài liệu tuyên truyền giới thiệu nhằm nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Kinh phí ước tính: 485 triệu đồng do ngân sách Trung ương cấp, trong đó:

- Phát động cuộc thi: 2 năm/1 cuộc x 1 cuộc 245 triệu đồng/1 cuộc = 245 triệu đồng.

- In ấn phát hành sách giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc:

 1 đợt phát hành/1 cuộc thi x 250 triệu đồng/1 đợt = 240 triệu đồng

d) Tổ chức triển lãm giới thiệu hình ảnh và một số thành tựu do phụ nữ đạt được trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam.

Biện pháp thực hiện: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức thực hiện.

Kinh phí ước tính: 600 triệu đồng do ngân sách Trung ương cấp 2 cuộc x 300 triệu đồng/cuộc - 600 triệu đồng

e) Xây dựng một bộ phim tài liệu về truyền thống đạo đức của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ từ truyền thống đến thời kỳ hội nhập phát triển.

Biện pháp thực hiện: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Kinh phí ước tính: 500 triệu đồng do ngân sách Trung ương cấp

g) Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quy mô: Toàn quốc

Biện pháp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Kinh phí ước tính: 350 triệu đồng do Trung ương cấp.

i) Tổng kết quá trình triển khai thực hiện Tiểu Đề án 50.000.000đ

Tổng cộng: 5.010.000.000đ (Năm tỷ không trăm mười triệu đồng).

3. Thời gian thực hiện Đề án: Từ 2012 đến 2015

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục Hợp tác Quốc tế tổ chức thực hiện Đề án và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Đề án.

Điều 3. Kinh phí xây dựng và thực hiện Tiểu Đề án 4 được trích từ kinh phí Tiểu Đề án 4 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2012-2015) của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đìều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc Tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (03), NTT (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác