2127/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng, vai trò của Văn phòng trong công tác quản lý hành chính nhà nước năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2009;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Cắn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2009 của bộ văn hóa. Thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Văn phòng chủ trì tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng, vai trò của Văn phòng trong công tác quản lý hành chính nhà nước".

- Thời gian: 01 ngày (ngày 26 tháng 6 năm 2009)

- Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, hành phố  trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác