2128/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức "Triển lãm tranh Lụa Việt Nam tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHLTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh và Nhiếp ảnh;

Căn cứ Quyết định số 7468/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại pháp tổ chức Triển lãm tranh Lụa Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Tổ chức triển lãm lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, MTNATL, MĐ 15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác