212/QĐ- BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 212/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện, nhiệm kỳ 2014- 2016 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Ngô Phương Lan, Tiến sỹ Nghệ thuật học, Nhà Lý luận Phê bình Điện ảnh, Cục trưởng Cục Điện ảnh- Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Thế Kỷ, PGS.TS, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Phó chủ tịch Hội đồng và 7 thành viên ủy viên khác.

3. Ông Phan Đình Thanh- Phó Cục trưởng Cục điện ảnh- Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Văn Lê, Nhà Biên kịch, Đạo diễn, NSƯT -Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Đoàn Minh Tuấn, Nhà Biên kịch, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghệ thuật Điện ảnh -Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Đinh Thiên Phúc, Nhà Biên kịch, Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam -Ủy viên Hội đồng;

7. Bà Phạm Nhuệ Giang, Đạo diễn, NSƯT, Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam -Ủy viên Hội đồng;

8. Ông Đào Duy Phúc, Đạo diễn, Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân thuộc Trung tâm Phát thanh -Điện ảnh Công an Nhân dân -Ủy viên Hội đồng;

9. Bà Lý phương Dung, Nhà Biên kịch, Thạc sĩ nghệ thuật, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh -Ủy viên Hội đồng;

Điều 2. Cục Điện ảnh có trách nhiệm thành lập tổ thư ký giúp việc và đảm bảo tổ chức các họat động của Hội đồng.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm thực hiện quyết định số  48/2008/QĐ- BVHTTDL ngày 09 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ban hành theo Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước về tổ chức và họat động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học  đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế quyết định số 157/QĐ- BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), PVH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác