212/QĐ-BVHTTDL

Trần Chiến Thắng Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 212/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 08 năm 2007 về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 212/QĐ-BVHTTDL NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2007 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2007

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1073/BTC-HCSN ngày 19/01/2007 về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của Bộ Bộ Văn hoá -Thông tin;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo biểu mẫu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2007 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007

Đơn vị: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2007)

                                             Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Dự toán giao đầu năm 2007

(Điều chỉnh lần 1/2007)

Điều chỉnh tăng ,

giảm (+ -) theo

dự toán

được giao

Dự toán sau khi điều chỉnh

1.  Sự nghiệp Bảo tàng (16-09)

 

11.100

0

11 .100

Kinh phí thực hiện tự chủ

4.100

 

 

4.100

 

 

 

 

 

1.4. Các khoản chi khác

 

4.100

 

 

4.100

Kinh phí không thực hiện tự chủ

7.000

 

 

7.000

1. 1 Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

1 .2 Chi nghiệp vụ chuyên môn

1-000

2-500

3-500

1.3 Chi mua sắm. sửa chữa lớn

6-000

-2-500

3.500


ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007

Đơn vị: Cục Di sản Văn hóa

(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2007)

                                             Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Dự toán giao

đầu năm

Điều chỉnh

Dự toán sau điều chỉnh

Tổng số

3.600

0

3.600

1. Sự nghiệp Bảo tàng

( Loại 16-09 )

3.600

0

3.600

 

2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

3-Chi mua sắm sửa chữa lớn

 

1 .600

+1700

3.300

4.Các khoản chi khác

0

+100

100

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác