212/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v duyệt và ấn hành tranh cổ động, đĩa DVD tranh cổ động tuyên truyền kỷ niêm 125 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015);
Căn cứ Quyết định số 3798/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015);
Căn cứ biên bản chấm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt 02 mẫu tranh cổ động đạt giải Nhất và giải Nhì cuộc thi để ấn hành tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) và đĩa DVD tranh cổ động, cụ thể:
1. 02 mẫu tranh cổ động:
- Giải Nhất:
+ Tác giả: Nguyễn Ngần-Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam
+ Tác phẩm: Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh (tranh mã số 26)
- Giải Nhì:
+ Tác giả: Bùi Công Vinh-Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
+ Tác phẩm: Người là đài hoa sen tỏa ngát hương đời (tranh mã số 55)
2. Số lượng: 02 mẫu (kích thước 54cmx79cm)x10.000 bản/mẫu = 20.000 bản
3. 1.000 đĩa DVD tranh cổ động.
Điều 2. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (02), HT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác