2130/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc và múa “Suite Espanola’’

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI BIỂU DIỄN ÂM NHẠC VÀ MÚA “SUITE ESPANOLA’’

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/ NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL  ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ  Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTTDL ngày 02/07/2004 của Bộ trưởng Bộ  Văn hóa, Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc và múa “Suite Espanola’’ ngày 08 tháng 6 năm 2009 tại nhà hát lớn Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Đại sứ quán Tây Ban Nha chịu toàn bộ chi phí cho các chuyên gia Tây Ban Nha và kinh phí tổ chức biểu diễn, bao gồm thuê địa điểm biểu diễn, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, quảng cáo chương trình…

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam hỗ trợ địa điểm tập luyện và phối hợp tổ chức.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác