2134/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2134/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỀ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Vị trí và chức năng

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác là đơn vị dự toán cấp II, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng tác hàng năm của văn nghệ sỹ thuộc Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nghiên cứu, sáng tác tại các Nhà Sáng tác trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác.

3. Phân bổ kế hoạch hỗ trợ sáng tác, thông báo chương trình phối hợp với các Hội Văn học -nghệ thuật về địa điểm tổ chức trại sáng tác, thời gian, số lượng tác giả, đề cương và đề tài.

4. Chỉ đạo, kiểm tra việc quân lý hoạt động sáng tác và thực hiện kế hoạch được giao tại các Nhà Sáng tác.

5. Tổ chức theo:dõi, tổng hợp kết quả và thông tin những tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị của văn nghệ sỹ đã sáng tác tại các Nhà Sáng tác theo quy định của pháp luật.

6. Đề xuất và thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị; tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần được phổ biến theo sự chỉ đạo của Bộ.

7. Tổ chức hội thảo, giao lưu với các Hội Văn học nghệ thuật về các hoạt động hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo sự phân công của Bộ trưởng.

8. Thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo kế hoạch của Bộ và quy định của pháp luật.

9. Tổ chức chỉ đạo các Nhà Sáng tác liên kết, hợp tác, khai thác cơ sở vật chất phục vụ các loại hình dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và các dịch vụ có nhu khác đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

11. Quản lý, sử dụng tài sản được giao, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy tính của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

b) Phòng Kế hoạch Tài vụ.

3 . Các tổ chức trực thuộc :

a) Nhà Sáng tác Đại Lải;

b) Nhà Sáng tác Tam Đảo;

c) Nhà Sáng tác Nha Trang;

d) Nhà Sáng tác Đà Lạt;

đ) Nhà Sáng tác Vũng Tàu.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và bị hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác; trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Sáng tác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết đó số 24/2004/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Sáng tác.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác