213/QĐ- BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 213/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện, nhiệm kỳ 2014- 2016 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Vũ Xuân Hưng, Đạo diễn, NSƯT, Nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên hãng phim Truyện Việt Nam- Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nhà Biên kịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam- Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Hữu Thức, PGS. TS, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương -Ủy viên Hội đồng;

4. Bà Trịnh Thanh Nhã, Nhà Biên kịch -Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Danh Dương, Thạc sỹ Nghệ thuật, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia -Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Nguyễn Hữu Phần, Đạo diễn, NSƯT -Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Lưu Nghiệp Quỳnh, Nhà Biên kịch -Ủy viên Hội đồng;

8. Ông Bùi Tuấn Dũng, Đạo diễn, Công ty TNHH Một thành viên hãng phim Truyện Việt Nam -Ủy viên Hội đồng;

9. Bà Lý Phương Dung, Nhà Biên kịch, Thạc sỹ Nghệ thuật, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh-Ủy viên Hội đồng;

Điều 2. Cục Điện ảnh có trách nhiệm thành lập tổ thư ký giúp việc và đảm bảo tổ chức các họat động của Hội đồng.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm thực hiện quyết định số  49/2008/ QĐ- BVHTTDL ngày 09 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế quyết định số 158/ QĐ- BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), PVH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác