2144/QĐ-BVHTTDL

KT-CTịch, VT-VTĐKT-Phùng Huy Cẩn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đưa kịch bản “"Tình yêu thời chiến" thuộc lĩnh vực sân khấu Cải lương vào dàn dựng thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc khống chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban bành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nghiệm thu kịch bản Sân khấu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.  Đưa kịch bản Cải lương "Tình yêu thời chiến" - tác giả: Võ Phú Hữu (tức Hữu Lộc) - vào kế hoạch đặt hàng dàn dựng thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chỉnh phủ và giao Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dàn dựng, phổ biến tác phẩm trên.
Điều 2. Kinh phí dàn dựng, phổ biến vở Cải lương được bố trí từ nguồn kinh phi thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực sân khấu, theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác