214/QĐ- BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 214/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định phim ngắn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định phim ngắn, nhiệm kỳ 2014- 2016 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đặng Xuân Hải, Đạo diễn, NSND, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam- Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lương Đức, Đạo diễn, NSND- Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Đạo diễn, Họa sỹ, NSND -Ủy viên Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Như Vũ, Đạo diễn, NSND, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương -Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Bùi Duy Đông, Thạc sỹ Nghệ thuật, Nhà biên kịch, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân -Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Vương Khánh Luông, Đạo diễn, NSƯT -Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Đạo diễn -Họa sĩ, NSƯT, Trưởng phòng diễn xuất, Công ty TNHH Một thành viên hãng phim Hoạt hình Việt Nam -Ủy viên Hội đồng;

Điều 2. Cục Điện ảnh có trách nhiệm thành lập tổ thư ký giúp việc và đảm bảo tổ chức các họat động của Hội đồng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện quyết định số  49/2008/QĐ- BVHTTDL ngày 09 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 160/ QĐ- BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định phim ngắn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), PVH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác