214/QĐ-BVHTTDL

Trần Chiến Thắng Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 214/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 08 năm 2007 Về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn Di sản văn hoá phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin


QUYẾT ĐỊNH SỐ: 214/QĐ-BVHTTDL NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2007 VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP 2007 CỦA MỤC TIÊU ĐIỀU TRA, SƯU TẦM VÀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ THUỘC VIỆN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2007/QH 12 ngày 31/7/2007 của Quốc hội khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIII;

Căn cứ Quyết định số: 1506/QĐ-TTG ngày 14/11/2006  của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2007 và Quyết định số: 3770/QĐ - BTC ngày 16/11/2006  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu. chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ công văn số: 4871/VHTT-KHTC ngày 23/11/2006  của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc triển khai nhiệm vụ và thực hiện vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá năm 2007;

Xét đề nghị tại công văn số: 278/VVHTT ngày 23/8/2007 của Viện Văn hoá Thông tin về việc dự kiến kế hoạch phân bổ vốn ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn Di sản văn hoá phi vật thể;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phân bổ tổng số vốn ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn Di sản văn hoá phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin là: 3.750 triệu đồng cho các nội dung (danh mục nội dung kèm theo).

Điều 2: Viện trưởng Viện Văn hoá-Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Viện trưởng Viện Văn hoá-Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận

Như Điều 3;

Lưu VT,KHTC (3), ĐL,(10)

KT/BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Chiến Thắng


Danh mục các nội dung cụ thể phân bổ vốn ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin

(Kèm theo Quyết định số: 214/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch)

 

TT

Nội dung

Số tiền

 

TỔNG CỘNG:

3.750

I

Tập huấn, đào tạo cán bộ

150

II

Tuyên truyền phổ biến

60

III

Tổng tập di sản văn hóa phi vật thể

100

1.

Văn học Bến Tre

60

2.

DI sản VHPVT Lai Châu

40

IV

Hoàn thiện dữ liệu DSVHPVT cho NHDL

850

1.

Chuyên luận Cồng chiêng các dân tộc Bắc Tây Nguyên

180

2.

Chuyên luận Cồng chiêng các dân tộc Bắc Tây Nguyên

170

3.

Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hóa Cồng chiêng dân tộc

M’ nông huyện Dak Rlấp, tỉnh Đắc Nông

200

4.

Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hóa Cồng chiêng dân tộc

Gia rai, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

 

300

III

Thực hiện các dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

2.590

1

Tổng điều tra di sản VHPVT huyện đảo Phú Quốc

250

2.

Bảo tồn, sưu tầm lễ hội đền Đa hoà, Khoái Châu,

Hưng Yên bằng phim nhân học

150

3.

Tổng điều tra di sản VHPVT huyện Nam Đàn, Nghệ An

150

4.

Các hình thức âm nhạc trong sân khấu của người Khơme ở Sóc Trăng

70

5.

Làng nghề đúc đồng An Hội –Gò Vấp –Thanh phố HCM

60

6.

Lễ hội Làng Vân Sa, ba Vì, Hà Tây

60

7.

Lễ hội Làng La Phù, xã la Phù, huyện Hoài Đức, hà Tây

60

8.

Sưu tầm, bảo tồn các di sản VHFVT ATK Định hóa,

Thái Nguyên (giai đoạn 2)

150

9.

Nghề khai thác và chế biến đường thốt nốt ở An Giang

60

10.

Tổng điều tra DSVHPVT Côn Đảo ( giai đoạn 1)

60

11.

Nghề dệt chiếu cổ truyền làng Chu Đậu, huyện Nam Sách, Hải Dương

60

12.

Tổng điều tra DSVHPVT đảo Lý Sơn, Quảng ngãi ( giai đoạn 1)

75

13.

Nghề gốm ở làng Thanh Hà, Hội An, Quảng nam

70

14.

Lễ hội cầu ngư ở làng Thái Dương Hạ (Thuận An –Phú Vang -Thừa Thiên Huế)

60

15.

Làng múa rối nước Nam Chấn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

50

16.

Lễ hội làng Vạn Khoảng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

60

17.

Các hình thức diễn xướng dân gian trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt (Giai đoạn 1)

 

76

18.

Lễ hội xuống đồng người đảo Hà Nam, Quảng Ninh

250

19.

Bảo tồn vở tuồng cổ Sơn Hậu

170

20.

Nghề đóng thuyền đua ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

60

21.

Di sản VHPVT của cư dân làm nghề đánh bắt cá ở An Giang

119

22.

Tổng kiểm kê văn hoá Đất vật thể người Thu Lao ở Lào Cai

75

23.

Lễ cúng rừng của người Ma ở Lâm Đồng

75

24.

Nghề làm nước mắm ở Phú Quốc –Kiên Giang

75

25.

Sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật chỉnh chiêng của nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên

200

26.

Lễ hội làng Liên Trì, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

60

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác