2159/BVHTTDL-TV

KTBT, KT Vụ trưởng VTV- Vũ Dương Thúy Ngà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2015

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.
 
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); Căn cứ Công văn sổ 8467-CV/VPTW ngày 15/8/2014 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 (Quyết định số 4368/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong lĩnh vực thư viện, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trưng bày, triển lãm, xếp sách nghệ thuật theo chủ đề trong các thư viện công cộng tại địa phương trong thời gian diễn ra các ngày Lễ kỷ niệm (Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015) ..
2. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để tống hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành có liên quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Các thư viện tỉnh/thành;
-Lưu: VT, TV, QL.130.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác