215/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 215/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 01 năm 2014 Về việc gửi Báo cáo thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 37 về về công tác bảo tồn Vịnh Hạ Long tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO

Kính gửi: Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 314/UBND-VX1 ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kèm theo Báo cáo thực hiện khuyến nghị của Uỷ ban Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 37 về về công tác bảo tồn Vịnh Hạ Long. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thấy rằng:

- Báo cáo đã được chuẩn bị theo đúng “Mẫu xây dựng Báo cáo của Quốc gia thành viên về tình trạng bảo tồn của di sản đã được ghi vào Danh mục Di sản Thế giới”.

- Báo cáo đã trả lời đầy đủ các nội dung khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới tại Quyết định số 37.COM 7B.16 về công tác bảo tồn Vịnh Hạ Long.

Vì vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam xem xét, có công hàm gửi Báo cáo tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO trước ngày 31/01/2014 theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên (gửi kèm Báo cáo);

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Quảng Ninh;

-BQL Vịnh Hạ Long;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác