215/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp về công tác quản lý học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc

Ngày 21 tháng 5 năm 2014, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì Hội nghị về công tác quản lý học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dự Hội nghị có đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, các Cục, Vụ liên quan, Văn phòng Bộ và đại diện lãnh đạo, phòng quản lý học sinh, sinh viên của một số cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Sau khi nghe Báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên của Vụ Đào tạo, các cơ sở đào tạo về “Ứng phó tình hình biển Đông” và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thứ trưởng kết luận:
Ghi nhận, đánh giá cao các cơ sở đào tạo trong việc nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Đảng, các Bộ, Ngành và kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để quản lý tốt học sinh, sinh viên của Nhà trường trong gia đoạn hiện nay. Đồng thời chủ động, sáng tạo thực hiện các biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, đoàn thanh niên, hội sinh viên... trong công tác quản lý học sinh, sinh viên.
Giao Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo thực hiện các nhiệm vụ sau:
I. ĐỐI VỚI VỤ ĐÀO TẠO:
1. Chuyên viên được giao phụ trách các cơ sở đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo để kịp thời nắm bắt tình hình về công tác quản lý học sinh, sinh viên, báo cáo lãnh đạo Vụ. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về công tác quản lý học sinh, sinh viên của khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ.
2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức cuộc thi Hát quốc ca đối với học sinh, sinh viên khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ.
II. ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO:
1. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở đào tạo về công tác quản lý học sinh, sinh viên, đảm bảo đủ theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định đối với từng vị trí và đủ về số lượng; Thực hiện chế độ giảng viên, giáo viên chủ nhiệm; Chú ý phân công lãnh đạo trường phụ trách công tác quản lý học sinh, sinh viên và thông báo với Vụ Đào tạo để kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin. Có quy chế phối hợp, tăng cường hoạt động của công tác Đoàn, Hội sinh viên để quản lý tốt học sinh, sinh viên của Nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác quản lý học sinh, sinh viên với các nội dung công việc cụ thể, nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp.
3. Tăng cường các hình thức tổ chức phong phú, nhân văn, tập trung việc phát động phong trào học sinh, sinh viên vào 05 nội dung đã được phát động tại Hội nghị Học sinh, sinh viên xuất sắc Ngành văn hóa, thể thao và du lịch làm theo lời Bác lần thứ III - năm 2013, với mỗi nội dung triển khai từ một, đến hai nhiệm vụ. Cụ thể:
- Nỗ lực rèn đức, luyện tài, xây dựng phong cách và lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước của học sinh, sinh viên Ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;    
- Nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập, củng cố hành trang kiến thức cho tương lai;
- Gương mẫu chấp hành và nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, chính sáchcủa Đảng và pháp luật  Nhà nước;
- Đẩy mạnh rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể lực phụng sự Tổ quốc;
- Tăng cường các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì đất nước, vì tương lai.
4. Tăng cường sự kết nối thông tin và nắm chắc tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên thông qua mạng xã hội và các hoạt động Đoàn, Hội sinh viên.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Vụ ĐT, Đoàn TN Bộ (để thực hiện);
- Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, THTT, TM.40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác