2161/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đặt tên, điều chỉnh độ dài đường phố, thành phố Hà Nội năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3643/UBND- VX ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về hồ sơ dự kiến đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015. Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Hồ sơ dự kiến đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015, gồm: 23 đường, phố dự kiến đề nghị đặt tên và điều chỉnh độ dài tại 08 quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác